Adatvédelmi nyilatkozat

FRISSÍTVE: 2022.01.17.

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a www.sarepszer.hu weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői (Sárépszer Kft.) számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A jelen adatkezelési szabályzat a sarepszer.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, valamint hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes adatok kezelését azalábbi alapelvek betartása mellett végzi:

1.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Azadatkezelő megnevezése: Sárépszer Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)
Azadatkezelő címe: 8051 Sárkeresztes, Móra Ferenc u. 11.
Az adatkezelő elérhetőségei:

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Adatkezeléssel érintettek köre: Honlap látogatói, kapcsolati űrlap kitöltői.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció/jelentkezés során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.
Az adatkezelés célja: tájékoztató elküldése e-mailben, kapcsolatfelvétel.
Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

2.) A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Afelhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi személyes adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a https://www.sarepszer.hu/#contact oldalakon található kapcsolat űrlap igénybevételéhez:

3.) az adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)

Webflow, Inc.
398 11th Street, 2nd Floor
San Francisco, CA 94103
https://webflow.com/legal/privacy

4.) az adatkezelés időtartama

A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

5.) Adattovábbítás külföldre

Nem történik adattovábbítás.

6.) Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

  1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  2. személyes adatainak helyesbítését, valamint,
  3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását

Azérintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint azadatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

7.) Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

8.) Bírósági jogorvoslat

Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék felvelünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, azérintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9.) Hatóság eljárása

Azérintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu.

10.) Részletes adatkezelési rendelkezések

10.1.) COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

Amikor Ön a sarepszer.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

Mik azok a cookie-k?
A cookie-k, más néven “sütik”, olyan kis szövegfüzérek, amelyeket a felkeresett weboldalak küldenek a számítógépnek, hogy az eltárolja és továbbítsa őket, amikor a felhasználó ismét ellátogat a weboldalra. A cookie-k különböző funkciókat tölthetnek be, és különböző tulajdonságokkal rendelkeznek. A cookie-kat az Adatkezelő vagy harmadik felek használhatják. Alább ezen a weboldalon használt cookie-kkal kapcsolatos információk találhatók azokkal az útmutatásokkal együtt, amelyek segítenek a cookie-k kezelésében. A cookie-kkal kapcsolatos további információkért kérjük, keresse fel az allaboutcookies.org weboldalt.

A weboldalon használt cookie-k
A cookie-k használatát az Adatkezelő, a Sárépszer Kft. által kiadott adatvédelmi irányelvek általános feltételei tartalmazzák; bejegyzett székhelye: 8051 Sárkeresztes, Móra Ferenc u. 11

Technikai cookie-k, amelyekhez nem szükséges a felhasználó hozzájárulása:
A kifejezetten a weboldal működtetéséhez és a szolgáltatásaihoz szükséges feladatok ellátásához használt cookie-k:

A felhasználó hozzájárulását igénylő cookie-k
A fent említett technikai cookie-któl eltérő összes többi cookie csak a weboldal első felkeresésekor, a felhasználó által adott előzetes kifejezett hozzájárulás után települ / aktiválódik. A hozzájárulás általános módon adható meg, a cookie-banner használatával, a bannerben ismertetett különböző módozatoknak megfelelőn (például az OK gombra vagy az X bannerre történő kattintással; a weboldal megtekintésének folytatásával, görgetéssel vagy linkek megnyitásával); egyéb esetben a hozzájárulás szelektív módon adható/tagadható meg az alábbi módozatok szerint. Az Ön hozzájárulását nyomon követjük a weboldal különböző és jövőbeni felkeresése alkalmával. A felhasználónak minden esetben jogában áll részben vagy egészében visszavonni a kifejezett hozzájárulását.

Statisztikai cookie-k
Statisztika készítéséhez harmadik felek cookie-jait használjuk, ugyancsak bontott formában. Alább a harmadik felek neve és weboldala található mindegyik cookie linkre vonatkozóan. A weboldalakon az adatok feldolgozásával kapcsolatos, valamennyi információ megtalálható, és ahol Ön megadhatja hozzájárulását.

Google Analytics(Google Inc.)
A Google Analytics a Google Inc. („Google”) által nyújtott webelemző szolgáltatás. A Google az összegyűjtött adatokat jelen Alkalmazás használatának nyomon követésére és vizsgálatára használja, hogy jelentéseket készítsen működéséről, és megossza más Google szolgáltatásokkal.
 A Google az összegyűjtött adatokat saját hirdetési hálózata reklámjainak megszövegezésére és személyre szabására is használhatja. A cookie-k által gyűjtött személyes adatok és az adatok felhasználása. Az adatfeldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – PrivacyPolicy –  Opt Out

Külső platformokról származó tartalom megjelenítése
Ezek a szolgáltatások a külső platformokon posztolt tartalom megtekintését és használatát teszik lehetővé közvetlenül a jelen Alkalmazás oldalairól. Ilyen jellegű szolgáltatás telepítése esetén még akkor is gyűjthetők internetes forgalmi adatok arról az oldalról, amelyre a szolgáltatást telepítették, ha a felhasználók nem használják azt.

Ne feledje, hogy böngészője beállításaival kezelheti a cookie-kkal kapcsolatos preferenciáit

Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/

További információkért kérjük, keresse fel a www.youronlinechoices.eu weboldalt.

A sarepszer.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu).

10.2.) E-mail címek marketing célú felhasználása

A regisztráció során megadott email címre reklámot tartalmazó levelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó email alján elhelyezett link segítségével. Az Adatkezelő ezen felül biztosítja a sarepszer[kukac]gmail.com címen is a visszavonás lehetőségét azzal, hogy ez esetben ügyintézési idő merülhet fel, így javasoljuk a link segítségével történő leiratkozást.